เกี่ยวกับเราวัดในสายปฏิบัติข่าวสารกิจกรรมดาวน์โหลดติดต่อเรา
 
วัดป่าบุญล้อม
 
วัดป่าบุญล้อม
 

สถานปฏิบัติธรรมป่าบุญล้อม ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 72 ไร่


หมู่ที่ 8 บ้านสว่าง ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190


ติดอยู่กับเม่น้ำมูล(มีพื้นที่ติดเม่น้ำยาวประมาณ 385 เมตร)ฝั่งตรงข้าม คือบ้านคำไม้ตาย อ.ตาลสุม เริ่มก่อตั้งเมือปี พ.ศ.2542 โดยในช่วงแรกมีพระอาจารย์ ไพฑูรย์  ชุติปัญโย (สายวัดสังฆทาน)เป็นประธานสงฆ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 มีพระอาจารย์อภิสิทธิ์ โชติมันโต (สายวัดป่าพง) ได้รับหน้าที่เป็นประธานสงฆ์สืบต่อมา และได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้สร้างวัดได้ และขณะนี้กำลังอยู่ในช่วง ดำเนินเรื่องตั้งเป็นวัด ( เรื่องตั้งวัดกองพุทธศาสนสถาน 02-441 1537-9 พ.ศ.0082/6673 ลว 2 เมษา 2549 บัญชีที่ 17/50)


ในช่วงเวลาปกติจะมีอุบาสกอุบาสิกาและญาติโยมที่ปลีกเวลามาปฏิบัติธรรมอยู่คลอดทั้งปี ปัจจุบันมีอุโบสถกลางน้ำใช้เป็นที่ลงปาฏิโมกข์ อุปสมบทกุลบุตร และทำสังฆกรรมต่างๆ มีกุฏิพระอยู่จำนวน 11 หลัง ที่พักอุบาสก 2 หลัง กุฏิอุบาสิกา 5 หลัง


มีศาลาฉันซึ่งใช้ทำวัตร สวดมนต์ และเจริญภาวนา มีโรงย้อม โรงครัว ห้องสมุด ห้องสังฆภัณฑ์ และห้องน้ำรวม
 
ข้อวัตรปฏิบัติตามแนวปฏิปทาของหลวงปู่ชา
 

เน้นความพร้อมเพียงของหมู่คณะ วิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย


และมีสติในชีวิตประจำวัน กิจวัตรประจำวันมีการร่วมมสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น-นั่งสมาธิพระภิกษุออกบิณฑบาตร ฉันภัตตาหารมื้อเดียว ญาติโยมที่ถือศิลอยู่วัดรับอาหารแล้วทานมื้อเดียวเช่นกัน เจ้าอาวาสรับแขกสนทนากับญาติโยมที่ถือศิลอยู่วัดรับอาหารแล้วทานมื้อเดียวเช่นกัน


เจ้าอาวาสรับแขกสนทนากับญาติโยมตั้งแต่เวลาประมาณ 9.00 ถึง 11.00น.


ในวันพระจะมีญาติโยมชาวบ้านละแวกให้เคียงมาถือศิล 8 และปฏิบัติธรรมที่วัดอยู่เป็นประจำ 
หลักสูตรพระภิกษุที่ขอบวชจำพรรษาที่วัดป่าบุญล้อม
 

จึงจำเป็นที่ต้องมีมาตรฐานมนการฝึก
ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการอ่านหนังสือ และบทสวดมนต์

หนังสือที่แนะนำให้อ่าน
1)    หนังสือคู่มือมนุษย์ ของท่านพุทธทาส
2)    อุปสมณี ของหลวงปู่ชา สุภัทโท
3)    ทางเอกของพระปราโมทย์ ปาโมชโช
4)    พุทธธรรมของพระพรหมคุณากรณ์ (ปยุต ปยุตโต)
5)    สติด้วยภาษาง่ายๆ แต่ภัณเตคุณรัตนะ
6)    บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-วัดเย็น
7)    พระปริตรในมนต์พิธี
8)    อริยวินัย
9)    นักธรรมตรี (หนังสือนวโกวาท หนังสือวินัยมุข พระพุทธประวัติ พุทธศาสนสุภาษิต ศาสนพิธี เหล่านี้อยู่ในหลักสูตรนักธรรมตรี)

ธรรมเทศนาที่แนะนำให้ฟัง
1)ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม โดยพระพรหมคุณากรณ์ และ
2)เทศธรรมะอื่นๆของครูบาอาจารย์ โดยครูบาอาจารย์สายวัดป่าที่จะจัดไว้เป็นชุดๆ
หนังสืออ้างอิง        -พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์
            -พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรมสวดมนต์-สามารถท่องจำบททำวัตรเช้า-วัตรเย็น ทั้งบาลีและคำแปล บทแผ่เมตตา บทพิจารณาประจำวัน และบทพิจารณาอาหารและปัจจัยสี่ สามารถนำญาติโยมสวดได้ถูกต้องชัดเจน สามารถให้พรและอนุโมทนายะถาสัพพี และสามารถอุปโลกน์สังฆทาน และให้พรในโอกาสพิธีต่าง เช่น พิธีวันเกิด พิธีทำบุญให้ผู้ตาย และสมารถให้ศิลห้า และศิลแปดได้ สามารถทรงจำพุทธสุภาษิท และอธิบายความหมาย ตามความเข้าใจของตนสลับกันไปทุกรูปวันละบท สวดบทกุสลาในงานศพ สวดพระปริตรในงานมงคลได้ มีความเข้าใจภาษาบาลี พื้นฐานสามารถแปลบทสวดมนต์ง่ายๆได้
สามารถปลงอาบัติและสวดบทหลังปาฏิโมกข์รวมทั้งบทบรรพชิตพึงพิจารณา 10 ประการ ได้คล่องแคล่ว เมื่อพ้นห้าพรรษาสามารถท่องและสวดพระปาฏิโมกข์ได้

สามารถนั่งสมาธิและเดินจงกรมทำจิตให้สงบได้ (นั่งสมาธิได้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง)มีความตรงต่อเวลาทำกิตรวัตรได้อย่างมีสติและสัมปชัญญะในกิจวัตรที่ตนทำ

มีความรักในธรรมชาติ ต้นไม้และสายน้ำ เอาตัวรอดเมื่อตกน้ำได้ เข้าใจในวินัยพระปาติโมกข์และสิขาบทอย่างย่อยๆได้รู้จักอาบัติเบาและอาบัติหนัก และการออกจากอาบัติได้

ได้ฝึกอสุภกรรมฐานพิจารณาโครงกระดูกและชำนาญในการแยกพิจารณาชิ้นส่วนกระดูกและศพได้สามารถผ่าศพดูได้ ไม่กลัวผี มีความเข้มแข็งทางจริยธรรม และไม่ถูกชักจูงไปทางอบายมุขได้ง่าย
 


 
กิจวัตรประจำวันขณะอยู่ปฏิบัตรธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าบุญล้อม
 

กิจวัตรประจำวัน
3.45            ระฆังปลุก
4.00-4.30        ทำวัตรเช้า
4.30-5.15        นั่งสมาธิ
5.15-5.30        จัดศาลาเตรียมอาสนะ บาตร
5.30-6.30        บิณฑบาต
6.30-7.00        ทำกิจเช้า
7.00-8.00        กิจส่วนตัว/ภาวนา
8.00-8.05        รับประเคนอาหาร
8.05-9.00        ทำภัตตกิจ ล้างบาตร และปัดกวาดศาลา
9.00-14.00        แยกย้ายภาวนาส่วนตัว
            เดินจงกรม นั้งสมาธิ ศึกษาอ่านหรือฟังธรรมะ ถ้าจะพักให้พักหลังเที่ยง
14.00-16.00        รวมที่กุฏิอาจารย์ต้น/หรือศาลากับอาจารย์ปุ้ม(อาทิตย์ละสองวัน)
16.00-17.00        ทำกิจช่วงเย็น
17.00-17.40        น้ำปานะ
18.00        ระฆังรวมตอนเย็น
18.15-19.00        รวมนั้งสมาธิที่ศาลา
19.00-19.40        ทำวัตรเย็น
19.40-21.00        ฟังธรรมเทศนา

ตารางปฏิบัติธรรม ณ สถานธรรมป่าบุญล้อม
3.45 น.        ระฆังปลุก
4.00 น.        ทำวัตรเช้า
4.20 น.        รวมนั้งสมาธิที่ศาลา
5.30 น.        ทำกิจส่วนตัว ทำความสะอาด ฝึกนั้งสมาธิในอริยาบทต่างๆ(นั้ง,ยืน,เดิน)
7.00 น.        ช่วยที่โรงครัว
8.00 น.        พระรับประเคนอาหาร
8.15 น.        รับอาหารที่โรงครัว
9.30 น.        ทำความสะอาดโรงครัว
10.00 น.        เวลาส่วนตัว
            ฝึกสติในอริยาบทต่างๆ (นั่ง,ยืน,เดิน)
15.00 น.        น้ำปานะ
16.00 น.        กิจวัตรเย็น
17.45 น.        ระฆัง
18.00 น.        รวมนั่งสมาธิที่ศาลา
19.00 น.        ทำวัตรเย็น
19.45 น.        ฟังธรรม
21.00 น.        พักผ่อน
หมายเหตุ    กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กิจวัตรตอนเช้า
-กวาดทางเดิน บริเวณรอบศาลาและโรงครัว
-รดน้ำต้นไม้
-ล้างห้องพระ ถ้าไม่มีโยม บางครั้งเช็ดห้องน้ำโยมด้วย
-เทขยะ
-พระอุปฐากทำความสะอาดกุฏิ อาจารย์
-ทำความสะอาดแพ
-ดูระดับน้ำในแทงค์ ถ้าน้ำลดให้เปิดสวิชปั๊มน้ำและปิดเมื่อเต็ม
-เตรียมน้ำดื่ม เติมน้ำในกา
-วันก่อนวันพระให้เตรียมแก่นขนุนสำหรับซักผ้า
-หลังบิณฑบาตรให้เตรียมดูแลที่ล้างบาตร ดูแลเศษอาหาร พยายามอย่าทิ้งเศษอาหารไว้รอบๆที่ล้างบาตร แยกขยะที่นำไปเผาได้ และขยะรีไซเคิล
-ขันข้าวบ๊อบบี้ให้ล้างทำความสะอาดทุกวันเมื่อกินเสร็จ
-ปิดฝาถังขยะให้เรียบร้อย และนำไปทิ้ง
-เอาผ้าเช็ดบาตรและผ้าปูตักที่ตากไว้ ที่แห้งแล้วควรเก็บก่อนเที่ยงกิจวัตรช่วงบ่าย
-กวาดทางเดิน รอบ ศาลา โรงครัว
-ดูแลแพ ดูน้ำมันเรือ ดูความเรียบร้อยของเรือให้พร้องบิณฑบาต
-ดูแลห้องน้ำปานะให้มีน้ำปานะพอสำหรับฉันทั้งในตู้เย็น และในกล่อง
-ดูวันรับประเคนน้ำปานะทั้งหมดด้วย
-ดูแลความสะอาดโรงย้อม ห้องเก็บเครื่องมือ เรือนเพาะชำ
-ดูแลความสะอาดห้องน้ำโยม ห้องน้ำพระ (ในกรณีไม่มีโยม ให้ดูแลครัวด้วย)
-เตรียมอาสนะและธูปเทียนสำหรับทำวัตรเย็น (ในวัดพระให้เตรียมไมโครโฟนด้วย)
-วันก่อนวันพระเวลาทำกิจจะเริ่มมาเป็น 3 โมงเย็น ทำความมสะอาดใหญ่ที่ศาลารวมทั้งที่อื่นๆตามเห็นสมควร (ขัดพระพุทธรูป วันพระเตรียมแจกันเปล่าสำหรับดอกไม้โยม)
-วันหลังวันพระเป็นวันซักผ้า ให้เอาผ้าไตรจีวรที่อธิฐานมาซัก รวมทั้งดูแลของพระอาจารย์ด้วย รวมทั้งซักผ้าปูตัก
-ดูแลเก็บกะละมังและทำความสะอาดกระทะและความเรียบร้อยหลังโรงย้อม หลังจากการเสร็จการซักแล้ว
-ดูแลร่องน้ำรอบศาลา ถ่ายเปลี่ยนน้าวันเว้นวัน
-รดน้ำต้นไม้ ถ้าฝนไม่ตก
-ดูแลบริขารที่ยังไม่ได้ซักในวันย้อม พวกผ้าปู ผ้าห่ม ปลอกหมอน ให้ซักสัปดาห์ละครั้ง
-ดูแลรักษาความสะอาดกุฏิ ทางเดินจงกรม เทียนจงกรม ห้องน้ำ รดน้ำต้นไม้กุฏิ
-ผ้าที่เป็นส่วนรวม เช่นผ้าเช็ดแก้ว เช็ดกระโถน ให้ซักสัปดาห์ละครั้ง
-น้ำปานะในตู้เย็นเก็บรวมไว้ฉันรวมกันตอนเย็น ยกเว้นวันทำงานอนุญาติพิเศษให้ฉันช่วงกลางวันได้
-ปิดม่านที่ศาลาหลังทำวัตรเย็น(ฤดูฝน) วันอบไอน้ำปิดผ้าม่านหลังทำกิจเย็น 

 


 
ข้อปฏิบัติขณะอยู่ปฏิบัตรธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าบุญล้อม
 

1.การแต่งการ     สุภาพสตรี กระโปรงยาว / ผ้าถุงดำ ถ้าไม่มีจริงๆ ก็อนุโลมกางเกงดำ ไม่ควรมีข้อความบนเสื้อ นอกจากข้อธรรม เพื่อไม่ให้ผู้ปฏิบัติอ่านแล้วจิตไม่สงบ
สุภาพบุรุษ เสื้อขาว กางเกงยาว สีดำ / สีสุภาพ ถ้าตั้งใจปฏิบัติเกิน ๑ เดือนให้ปลงผม
2.การถือ ศิล 8 งดการบริโภคหลังเที่ยง การดู/การฟัง การละเล่น,การอ่านหนังสือ การออกนอกสถานที่ การแต่งกาย/หน้าด้วยเครื่องประดับ/เครื่องแต่งกาย/ของหอม
3.รักษา มารยาทและความสงบ การได้มีโอกาศอยู่เงียบเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ง่ายนักในชีวิตการงานที่ยุ่ง เหยิงทุกวันนี้ดังนั้นควรรักษาความสงบ พูดเท่าที่จำเป็น สำรวมวาจาระวังการพูดคุยที่จะมีเสียงดังรบกวนผู้อื่นโดยเฉพาะระหว่างการ ปฏิบัติธรรม ควรเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนเข้ามานั้งสมาธิ และฟังธรรมเทศนา ควรเลือกใช้เสื้อ,ผ้า, กระเป๋า ฯลฯ ที่ไม่มีเสียงดัง,ไม่แกะถุงพลาสติก หรือห่อลูกอมขณะปฏิบัติ,การปิดเปิดประตูอย่างเบามือ,ปิดเสียงนาฬิกาปลุก เตือนบนข้อมือ ขณะอยู่บนศาลา ควรปิดโทรศัพท์ (หรือปิดเสียง) ขณะปฏิบัติธรรม ขอให้ใช้โทรศัพท์เมือ่มีเหตุจำเป็นเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัทพ์เวลาวิกาล เวลามีญาติมาเยี่ยมให้รับญาติที่โรงครัว ไม่ควรนำญาติไปสนทนาที่กุฏิที่พัก
4.ระวังของมีค่า ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรนำมาที่สถานฯ ถ้ามีให้เก็บไว้ให้มิดชิด เวลาล๊อคกุญแจห้อง อย่าลืมกุญแจไว้ในห้อง
5.การ นั้งปฏิบัติธรรม ให้ผู้ชายนั่งหน้าติดกับพระ และเดินจงกลมตามหลังพระ ให้เข้าร่วมกิจกรรมตามตารางโดยพร้อมเพียงกัน มาก่อนให้เข้ามานั่งข้างใน

เช้าวันสุดท้าย ให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน ดูแลเก็บของใช้ส่วนตัวกลับให้หมด ถอดปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน,ผ้าห่ม ของกลาง มารวมไว้ที่โรงครัว (เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ซัก ตาก และพับเก็บต่อไป)ถ้ามีหมอน เสื่อ มุ้ง ที่เป็นของสถานฯ ให้นำมาคืนที่คลังสงฆ์หรือชั้นบนของโรงครัว ทำความสะอาดกุฏิให้เรียบร้อย

ขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านที่ปฏิบัติตามกฏระเบียบเหล่านี้ ขอให้การภาวนาของทุกท่านตลอดเวลาที่พักอยู่ที่วัดป่าบุญล้อม จงเจริญก้าวหน้า ปราศจากอุปสรรค มา(อำเภอ)สว่าง ไป(ด้วยจิต)สว่างยิ่งๆขึ้นไปเถิด

มุฑิตา จิตเตนะ
คณะสงฆ์ป่าบุญล้อม

หน้า: 1 | 2 | 3 |
 
วัดเขาสนามแจง สาขาที่ 177
 • ประวัติ วัดเขาสนามแจง
 • ประวัติพระอาจารย์ ทนง กิตติปัญโญ
 • เสนาสนะ สิ่งก่อสร้าง
 • การเดินทางไปวัด
 • กิจกรรมประจำปี

อัพเดทครั้งล่าสุด: 2010-10-02 12:01:19

 
วัดสุนันทวนาราม
 • ประวัติวัดสุนันทวนาราม
 • ประวัติพระอาจารย์ มิตซูโอะ คเวสโก
 • กิจกรรมในรอบปี
 • แผนที่วัดสุนันทวนาราม

อัพเดทครั้งล่าสุด: 2011-02-02 16:32:00

 
วัดป่าค้อเจริญธรรม (สาขาที่ 15)
 • ประวัติวัดป่าค้อเจริญธรรม
 • ประวัติพระอาจารย์บรรจง กมโล
 • วัตรปฏิบัติประจำวัดป่าค้อเจริญธรรม
 • ระเบียบการฉันตกบาตร

อัพเดทครั้งล่าสุด: 2010-08-26 13:35:14

 
วัดป่าบุญล้อม
 • วัดป่าบุญล้อม
 • ข้อวัตรปฏิบัติตามแนวปฏิปทาของหลวงปู่ชา
 • หลักสูตรพระภิกษุที่ขอบวชจำพรรษาที่วัดป่าบุญล้อม
 • กิจวัตรประจำวันขณะอยู่ปฏิบัตรธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าบุญล้อม
 • ข้อปฏิบัติขณะอยู่ปฏิบัตรธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าบุญล้อม

อัพเดทครั้งล่าสุด: 2010-09-21 15:07:33

 
วัดป่าจิตตภาวนา(ฟ้าคราม) สาขาที่ 44
 • ประวัติวัดป่าจิตตภาวนา(ฟ้าคราม)
 • ประวัติพระอาจารย์ประสพไชย กันตสีโล หรือ พระครูปทุมภาวนาวิกรม
 • เสนาสนะ สิ่งก่อสร้าง จำนวนพระภิกษุ
 • กิจกรรมประจำปี
 • แผนที่

อัพเดทครั้งล่าสุด: 2011-02-02 15:07:26


หน้า: 1 | 2 | 3 |