เกี่ยวกับเราวัดในสายปฏิบัติข่าวสารกิจกรรมดาวน์โหลดติดต่อเรา
 
วัดสุนันทวนาราม
 
ประวัติวัดสุนันทวนาราม
 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ นางสุนันท์ บุษสาย คหบดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าเต่าดำ ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค ป่าลึกในเขตอุทยานไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระธุดงค์กรรมฐานศิษย์หลวงพ่อพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา) จึงได้ถวายที่ดิน ๕๐๐ ไร่ ซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรมจากการทำไร่อ้อยของราษฎรในเขตบ้านท่าเตียน ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจัดตั้งวัด ทั้งนี้เพื่อพระสงฆ์จะได้มีเสนาสนะวัด และชาวบ้านจะได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามแนวทางสายวัดป่า โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโกได้รับมอบหมายให้ไปเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งสำนักสงฆ์ชื่อ “สำนักสงฆ์สุนันทวนาราม” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา โดยรักษาข้อวัตรปฏิบัติตามแนวทางสายวัดป่าที่หลวงพ่อชาได้วางไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้พัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบเพื่อให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และประชาชนผู้สนใจ ทำให้มีประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเข้ามาปฏิบัติธรรมมากขึ้น
• สำนักสงฆ์สุนันทวนารามมีเสนาสนะที่กลมกลืนกับธรรมชาติและได้มีการพัฒนามาโดยลำดับ จวบจน พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงได้มีการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ หอฉัน และที่พักอุบาสก- อุบาสิกา
• ปี พ.ศ.๒๕๓๙ สำนักสงฆ์สุนันทวนารามได้จัดให้มีการอบรมปฏิบัติภาวนา “อานาปานสติ” ให้แก่ประชาชนทั่วไปขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำ
ปีละ ๙ ครั้ง ๆ ละ ๕ – ๙ วัน นอกจากนี้ยังให้การอบรม และนำปฏิบัติธรรม เป็นหมู่คณะตามคำขอของสถาบันต่าง ๆ ตลอดมา
• นอกจากงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้ว สำนักสงฆ์สุนันทวนารามยังมีกิจกรรมสำคัญอีกประการหนึ่งคือการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สำนักสงฆ์สุนันทวนารามได้เข้าร่วมโครงการพระสงฆ์ช่วยงานด้านป่าไม้กับกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการการปลูกต้นไม้เบญจพรรณน้อยใหญ่จำนวนมาก
• ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันซื้อที่ดินขยายวัดเพิ่มเติมจากเดิม ๕๐๐ ไร่ จนเป็น ๑,๕๐๐ ไร่ พื้นที่ปลูกป่าจึงได้ขยายออกไปเป็นลำดับจนถึง ๘๐๐ ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และในปีนั้นเอง กองทัพบกได้มอบที่ดินราชพัสดุ ที่กองทัพบกใช้ประโยชน์อยู่จำนวน ๑๒ ไร่ ให้สำหรับตั้งวัด กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง อนุมัติให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔
• ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พุทธบริษัทสำนักสงฆ์สุนันทวนารามทั้งมวล มีความเห็นพ้องกันว่า ถึงเวลาสมควรแล้วที่จะยกสถานะสำนักสงฆ์ขึ้นเป็นวัดอย่างเป็นทางการ จึงได้ร่วมกันดำเนินการขอสถานภาพวัด และขอพระราชทานวิสุงคามสีมา กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และในปีพ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ, ศาลากรรมฐาน, ศาลาอเนกประสงค์, ศูนย์เยาวชน, กุฏิพระเถระ และเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้น การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมการศาสนาจึงได้ประกาศตั้งสำนักสงฆ์แห่งนี้ให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนา ชื่อ “วัดสุนันทวนาราม” เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๕
• ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และแต่งตั้งพระมิตซูโอะ คเวสโก เป็นเจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ (เอกสารประกอบ ๓ – ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี, เอกสารประกอบ ๔ – ตราตั้งเจ้าอาวาส)
• ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ในการนี้สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาเสด็จฯ เป็นองค์ประธานประกอบพิธีตัดลูกนิมิต ผูกพัทธสีมาอุโบสถ วัดสุนันทวนาราม และทรงปลูกต้นสาละเป็นที่ระลึก ณ สวนสาละ บริเวณทางเข้าวัด วัดสุนันทวนารามจึงได้สถาปนาเป็นวัดโดยสมบูรณ์และดำรงสถานภาพเป็นวัดสาขาลำดับที่ ๑๑๗ ของวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เป็นเจ้าอาวาส นับแต่นั้นเป็นต้นมา
• ปัจจุบันธรรมศาลาสามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ 150 คน มีกุฏิพระทั้งชั่วคราวและถาวร 35 หลัง ห้องพักปฏิบัติธรรม 74 ห้อง อาคารนอน 10 หลัง ซึ่งแบ่งเป็นที่พักสำหรับอุบาสิกา 8 หลังและ สำหรับอุบาสก 2 หลัง ทั้งหมดนี้สามารถรองรับผู้ปฏิบัติ
 


 
ประวัติพระอาจารย์ มิตซูโอะ คเวสโก
 

•    เดิมชื่อ มิตซูโอะ นามสกุล ชิบาฮาชิ
•    เกิดวันที่ 28 พ.ค. 2494 จ.อีวาเต้ ประเทศญี่ปุ่น
•    อุปสมบท 14 มิถุนายน 2518 มีพระโพธิญาณเถระ (หลวงพ่อชา สุภิทโท)เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
•    ปัจจุบันอายุ 59 ปี – พรรษา 35 เป็นเจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี สาขา 117 โทร.034-546-635 , 087-04507232
•    การศึกษา ปวช.(มศ.5) สาขาเคมี
ช่วงเรียนอยู่ชั้นมัธยมท่านจะชอบกิจกรรมการปีนเขา..แต่เมื่อมีเวลาว่างท่านจะคิดเรื่อง “ชีวิตคืออะไร?” และ “ ตัวเราจะอยากทำอะไรบ้าง” เราก็ลองมองดูคนแก่ในสังคม ซึ่งเป็นเหมือนตัวเองในอนาคต ก็เห็นว่าชีวิตทั่วๆไปตื่นมาก็ทำงาน ตั้งแต่เช้าจนเย็น ตลอดชีวิต เพื่อที่จะหาเงินได้มากๆ พอซื้อที่ดินปลูกบ้าน ซื้อรถ แต่งงาน สร้างครอบครัว จนเกษียณอายุ 60 ปี ก็เป็นคนแก่ พระอาจารย์ก็พิจารณาดูว่า  “ใครพอใจในชีวิตบ้าง?” ก็ไม่เห็นจะมี..ทำได้ยาก..ที่จะพอใจในชีวิตของตนเอง ถ้าเราทำงานก็จะมีชีวิตแบบนั้น จึงเกิดความรู้สึกว่า..นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเป็น..เราน่าจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้..อย่างน้อยก็ได้ทำอะไรที่ทำให้เรารู้สึกพอใจในชีวิต..ก่อนที่จะตาย แม้ว่าจะไม่มีใครเข้าใจก็ตาม..แต่อย่างน้อยเราก็พอใจที่ได้ทำ..เมื่อเห็นคนรุ่นเดียวกัน คนหนุ่มสาว เขาก็อยากได้แฟนที่ถูกใจ อยากมีรถ.. แต่อาจารย์ไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้น มักจะพูดเล่นกับเพื่อนว่า ไม่แต่งงานมีครอบครัว เพราะการมีครอบครัว ต้องผูกพันครอบครัว ภรรยา และลูก และมันคือ การผูกมัดตัวเอง..ไม่มีอิสระ..สิ่งที่เราต้องการคือ ชีวิตที่อิสระ
•    พ.ศ. 2513/ค.ศ. 1970 อายุ 19 ปี จบ ม.ศ. 5 ได้งานทำที่บริษัทสกัดน้ำมันปิโตรเลี่ยม ชอบคิดแต่ว่า “เรากำลังทำอะไรอยู่? .. เราเกิดมาเพื่ออะไร” ใจคิดอยากออกไปเที่ยวต่างประเทศ เพื่อดูวัฒนธรรมและแสวงหาสัจธรรมของชีวิต ตอนอายุ 20 ปี ได้มองดูคนในญี่ปุ่น แล้วมองไม่เห็นใครในสังคมญี่ปุ่น ที่พอจะเป็นตัวอย่าง ชีวิตของเราในอนาคตได้ จึงคิดว่าน่าจะเดินทางออกนอกประเทศ ดูชีวิตของของต่างประเทศ เริ่มไปที่อินเดีย เนปาล อัฟกานิสถาน เยอรมนี ฯลฯ ผ่านหลายประเทศและเคยไปศึกษาหลายลัทธิ หลายศาสนา เคยพักอยู่ปฏิบัติกับอาศรม นิมโครีบาบา (Ningoli Baba) ชีเปลือย
•    พ.ศ. 2516 เดินทางไปประเทศอินเดีย ไปพุทธคยา ตัดสินใจโกนผม บวชให้ตัวเอง ไปนั่งสมาธิที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ นั่งคิดเห็น พระพุทธเจ้าเกิดในพระราชวัง แล้วเข้าป่าออกบวช แล้วก็สำเร็จเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ มาคิดดู ตัวเองออกจากญี่ปุ่น เราดูแต่ชีวิตของคนอื่น แสวงหาสิ่งภายนอก แต่จริงๆแล้วสิ่งที่แสวงหาอยู่ก็คือจิตใจของตนเอง แต่ตอนนั้นยังไม่ได้เจาะจง ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร คิดเอาเองว่า ก่อนตรัสรู้พระพุทธเจ้าทำบำเพ็ญโยคะก่อน จึงเดินทางไปเมืองฤาษีเกษ (Rishikesh,Uttarahchal,India) มีโยคีอยู่ 300,000 คน เมืองนี้เป็นดินแดนของผู้ถือศีล นักปฏิบัติธรรม มีอาศรมที่สอนโยคะ (Yoga Ashram) อยู่มากมาย
•    ไปศึกษากับอาศรมศิวนันดา (Sivananda Ashram) โยคีชิวาระนันดา (Swamiji Shivarananda ) อาศรมนิเคตัน (Niketan) ปฏิบัติอยู่จนได้สมาธิจิตรวม จนเกิดแสงสว่าง กายหายไป เกิดศรัทธา และประทับใจในคุรุจี (Guruji) อยากจะเอาเป็นแบบอย่าง แต่ต้องออกจากประเทศอินเดีย เพราะไม่สามารถต่อวีซ่าได้ พบพระภิกษุแนะนำให้มาบวชในประเทศไทย
•    พ.ศ. 2517 บวชสามเณรที่วัดเบญจมบพิตร ได้รับคำแนะนำไปบวชที่วัดหนองป่าพง
•    พ.ศ. 2518 ไปพบกลวงพ่อชา บอกความประสงค์ที่จะขอบวช ท่านถามว่าชื่ออะไร? พระอาจารย์บอกว่า “ชื่อ ชิบายาชิ” (ญี่ปุ่นจะใช้นามสกุลเป็นชื่อที่แนะนำตัว) หลวงพ่อชาท่านเรียกว่า “สี่บาทห้าสิบ” ท่านบอกว่า “อยู่ที่นี่ลำบากนะ” พระอาจารย์ตอบว่า “อยู่ได้ ทนได้ครับ” อยู่ต่อมา หลวงพ่อชาจึงให้อุปสมบท
•    พรรษา 1-2 จำพรรษาอยู่วัดป่านานาชาติ (เป็นหนึ่งในคณะสงฆ์ผู้บุกเบิกก่อตั้งวัดป่านานาชาติ โดยมีหลวงพ่อสุเมโธ เป็นหัวหน้าคณะ
•    พรรษา 3 จำพรรษาอยู่วัดป่าสูทธาวาส จ.มุกดาหาร
•    พรรษา 4 จำพรรษาอยู่วัดถ้ำแสงเพชร ออกพรรษาไปปฏิบัติกับหลวงตามหาบัว
•    พรรษา 5 จำพรรษาวัดก่อนอก อุปัฏฐากหลวงพ่อชา ศึกษาธรรมกับหลวงพ่อชาอย่างใกล้ชิด
•    พรรษา 6-7 จำพรรษาวัดสังฆทาน เข้าห้องกรรมฐาน เก็บอารมณ์ ปิดวาจาไม่พูด 2 ปี ได้ประสบการณ์ภาวนา “นั่งจนตาย ไม่ตายก็เอาสว่าง พิจารณาได้โดยอาศัยทุกขเวทนา เป็นอารมณ์กรรมฐาน จนสามารถข้ามทุกข์เวทนาได้ ออกกรรมฐานไปธุดงค์อินเดีย
•    พรรษา 8 จำพรรษาที่อโศกมิชชั่น ประเทศอินเดียประเทศอินเดีย ออกพรรษาเดินทางไปสังเวชนียสถาน
•    พรรษา 9 วัดป่านานาชาติ
•    พรรษา 10 วัดหนองป่าพง
•    พรรษา 11 วัดป่านานาชาติ
•    พรรษา 12 วัดเขาฉลาก ออกพรรษา เดินธุดงค์เจอเสือโคร่งตามลำพัง
•    พรรษา 13 พุทธมณฑล
•    พรรษา 14 จำพรรษาวัดภูถ้ำช้าง จ.มุกดาหาร ออกพรรษาไปธุดงค์ประเทศญี่ปุ่น 72 วัน ระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตร
•    พรรษา 15 จำพรรษาวัด Homsenji เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ออกพรรษา นางสุนันท์ บุษสาย ถวายที่ดิน 500 ไร่ สร้างวัดสุนันทวนาราม
    พระอาจารย์ปสันโน นิมนต์ให้จำพรรษาที่วัดสุนันทวนาราม
    ก่อตั้งมูลนิธิ มายาโคตมี
•    พรรษา 16 วัดสุนันทนารามปัจจุบัน
 


 
กิจกรรมในรอบปี
 

1.    ศาลาอเนกประสงค์
2.    พระอุโบสถ
3.    เจดีย์
4.    ศูนย์เยาวชน
5.    อาคารมูลนิธิ
6.    กุฏิพระ 40 หลัง
7.    ที่พักอุบาสก
8.    พี่พักอุบาสิก
พระจำพรรษา 33 รูป     สามเณร –
แม่ชี 1     โยมอยู่วัด ชาย 5 หญิง 5
มีคนมาปฏิบัติทุกวันไม่ขาด ไม่ต่ำกว่า 50 คน ต่อวัน

กิจกรรมในรอบปี
1.    จัดการอบรมปฏิบัติภาวนา “อาณาปานะสติ” ปีละ 6-7 ครั้ง ครั้งละ8-9 วัน
2.    จัดการอบรมและนำปฏิบัติธรรม ตามคำขอของหน่วยงานรัฐ, เอกชน, สถานบริการศึกษา,โรงเรียน,เป็นหมู่หรือคณะ
3.    จัดการบรรพชา-อุปสมบท นักเรียน-นักศึกษา, ผู้สนใจ ปีละหลายครั้ง
4.    จัดงานปฏิบัติธรรม ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เปิดโอกาสให้ผู้มีศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรม เวียนเทียน สวดมนต์ทำวัตร ฟังธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม ตลอดทั้งคืน
5.    เป็นวิทยากรบรรยายตามสถานที่ปฏิบัติธรรม, หน่วยงาน, บริษัท, สถานศึกษา, ฯลฯ
 


 
แผนที่วัดสุนันทวนาราม
 

ปัจจุบันวัดสุนันทวนาราม ได้รับการถวายที่ดินจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเนื้อที่รวม ๑,๕๐๐ ไร่ ทางวัดฯ ได้สร้างเสนาสนะที่พักอาศัยสำหรับพระสงฆ์ และผู้ปฏิบัติธรรม ตามวัตถุประสงค์ของผู้ถวาย พร้อมทั้งยังเข้าร่วม “โครงการพระสงฆ์ช่วยงานด้านป่าไม้” ร่วมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติในเขตพื้นที่วัดจนเต็มพื้นที่ โดยได้ปลูกพรรณไม้น้อย

ทางเข้าวัดอยู่ ก.ม. ๙๐ ของทางหลวง ๓๒๓ ช่วงไทรโยค-ทองผาภูมิ

ระยะทางจาก กรุงเทพฯ ถึงวัดสุนันฯ ประมาณ ๒๒๐ กม.

จากกรุงเทพฯ ถึงตัวเมืองกาญจนบุรี ประมาณ ๑๑๐ กม.

จากตัวเมืองกาญจนบุรี ถึงน้ำตกไทรโยคน้อยประมาณ ๖๐ กม.

จากน้ำตกไทรโยคน้อยถึงปากทางเข้าวัด ๔๗ กม.

จากปากทางเข้าถึงศาลาต้อนรับประมาณ ๓ กม.

(หากเดินทางมาจากกรุงเทพฯ ปากทาง เข้าวัดจะอยู่ขวามือ ก่อนถึงวัดเขาเข้า)

หน้า: 1 | 2 | 3 |
 
Wat Nong Pah Pong
 • 旁述隆波连

อัพเดทครั้งล่าสุด: 2011-02-04 00:06:16

 
Wat Tam Seng Pet
 • Wat Tam Seng Pet 简介

อัพเดทครั้งล่าสุด: 2011-02-03 23:50:03

 
วัดป่าอัมพวัน
 • ประวัติวัดป่าอัมพวัน
 • ประวัติพระอาจารย์ จันดี กันตสาโร
 • วัตรปฏิบัติประจำวัดป่าอัมพวัน
 • ระเบียบปฏิบัติของอุบาสกอุบาสิก ผู้มารักษาศีลภาวนา
 • แผนที่และการเดินทาง

อัพเดทครั้งล่าสุด: 2011-02-02 15:49:08

 
วัดป่าไทรงาม
 • ประวัติวัดป่าไทรงาม
 • ประวัติพระอาจารย์เอนก ยสทินโน
 • เสนาสนะของวัด
 • ผลงานของวัด
 • แนวทางคำสอน และกิจกรรมของวัด

อัพเดทครั้งล่าสุด: 2010-12-15 09:07:54

 
วัดสี่แยกแสงเพชร (วัดถ้ำแสงเพชรบน)
 • ประวัติวัดสี่แยกแสงเพชร (วัดถ้ำแสงเพชรบน)
 • ประวัติพระอาจารย์ทูล จิตตสัลโล (พระครูวชิระธรรมรังสี)
 • เสนาสนะ
 • คำสอนพระอาจารย์ทูล จัตตสัลโล (วีดีโอ)

อัพเดทครั้งล่าสุด: 2010-12-16 07:49:22


หน้า: 1 | 2 | 3 |